WELCOME TO ICARE

INTERNATIONAL CENTER FOR AGRIBUSINESS RESEARCH AND EDUCATION

Recent News

Financial Accounting Course Admission

Participants are introduced to how accounting meets the information needs of various users by developing and communicating information that is useful for decision making. The course is designed to equip…

Analytical Writing Course Admission

With guided practice, participants explore the process of planning, composing, editing, and finalizing written business communications for a variety of audiences. They will be exposed to relevant analytical contexts and…

Business Statistics Course Admission

Participants are introduced to fundamentals of statistical techniques. The participants will learn how to gather, describe and make real world decisions from data.  The course is designed to equip participants…

Managerial Economics Course Admission

Participants are introduced to how economic theory applies in practice. More specifically, Managerial Economics applies quantitative and qualitative solutions and techniques to make managerial decisions. The course is designed to…

Admission to EVN Wine Academy 2019 is OPEN!

Admission to EVN Wine Academy 2019 is OPEN! Prospective Students can be: Students who completed at least their first two years of bachelor studies, preferably in agricultural, economics, or technology…

EcoFarm School in Armenia

The Armenian Weekly newspaper has just published an article about the EcoFarm school , which ICARE is planning to launch by spring 2020. ICARE Director Arthur Grigoryan notes that this…

Պլանշետների գնման համար մատակարարների մրցույթ

ԱՀԿՄԿ (ICARE) հիմնադրամը հայտարարում է մրցույթ «Հայաստանում ինտեգրված գյուղատնտեսական հարցում» ծրագրի շրջանակում պլանշետների գնման համար: Մրցույթի հայտերի ներկայացման կարգին, մրցույթի մասնակիցներից պահանջվող տեղեկատվությանը, մրցույթի պայմաններին և հաղթողի ընտրության կարգին կարրելի…

Սարքավորումների գնման համար մատակարարների ընտրության մրցույթ

Ագրոբիզնեսի հետազոտությունների և կրթության միջազգային կենտրոն (ICARE) հիմնադրամը հայտարարում է մրցույթ «Հայաստանում հողատարածքների սեփականության և տարածքների չափման» փորձարկման ծրագրի շրջանակում տարբեր սարքավորումների գնման համար: Ընկերությունները կարող են դիմել մրցույթին, եթե…
Menu