WELCOME TO ICARE

INTERNATIONAL CENTER FOR AGRIBUSINESS RESEARCH AND EDUCATION

Recent News

GCPM Students’ visits to Greenhouses Continue

The students of ‘’Greenhouse Crop Production and Management’’ program regularly visit the greenhouses in Armenia. This time within a few days they visited a rose greenhouse and then also a…

PMP Exam Preparation Course

A new training course called ՛՛PMP Exam Preparation Course՛՛, which is held for the ICARE staff only, is in process. It is conducted by a proven Project Management Professional certified…

Պլանշետների ձեռքբերման համար մատակարար ընկերության/ընկերությունների ընտրության մրցույթ

ԱՀԿՄԿ (ICARE) հիմնադրամը հայտարարում է «Պլանշետների ձեռքբերման համար մատակարար ընկերության/ընկերությունների ընտրության» մրցույթ: Մրցույթի հայտերի ներկայացման կարգին, մրցույթի մասնակիցներից պահանջվող տեղեկատվությանը, մրցույթի պայմաններին և հաղթողի ընտրության կարգին կարելի է ծանոթանալ այստեղ:

Համակարգչային տեխնիկայի ձեռքբերման համար մատակարար ընկերության/ընկերությունների ընտրության մրցույթ

ԱՀԿՄԿ (ICARE) հիմնադրամը հայտարարում է «Համակարգչային տեխնիկայի ձեռքբերման համար մատակարար ընկերության /ընկերությունների ընտրության» մրցույթ: Մրցույթի հայտերի ներկայացման կարգին, մրցույթի մասնակիցներից պահանջվող տեղեկատվությանը, մրցույթի պայմաններին և հաղթողի ընտրության կարգին կարելի է…
Menu