ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ կնքված պայմանագրի մասին

Ագրոբիզնեսի հետազոտությունների և կրթության միջազգային կենտրոն հիմնադրամ /ICARE հիմնադրամը Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության տնտեսական համագործակցության և զարգացման նախարարության (BMZ) պատվիրակմամբ՝ Գերմանական միջազգային համագործակցության ընկերության (GIZ/ԳՄՀԸ) ECOserve Հայաստան ծրագրի կողմից ստացել է ֆինանսավորում «Գյուղատնտեսական հողատեսքերի և բնական կերհանդակների բարելավում՝ նպաստելով պարենային անվտանգությանը Սյունիքի և Վայոց ձորի մարզերում» ծրագրի իրականացման համար և մտադիր է իրականացնել չմշակվող վարելահողերի բարելավում՝ պարենի և անասնակերի արտադրության աջակցության համար և դեգրադացված արոտավայրերի և խոտհարքերի բարեկարգում:

Գնահատող հանձնաժողովի 2023 թվականի նոյեմբերի 6-ի թիվ 2 որոշմամբ հաստատվել են ընթացակարգի բոլոր մասնակիցների կողմից ներկայացված հայտերի` հրավերի պահանջներին համապատասխանության գնահատման արդյունքները։ Համաձյան որի հաղթող են ճանաչվել հետևյալ կազմակերպությունները`

Լոտ 1` Կորնգանի սերմանյութ Ռոբերտ Իվանյան ԱՁ
Լոտ 2` Առվույտի սերմանյութ «Գյումրիի սելեկցիոն կայան» ՓԲԸ
Լոտ 3` Հաճարի սերմանյութ Հակոբ Սոսյան ԱՁ
Լոտ 4` Գարու սերմանյութ «Գյումրիի սելեկցիոն կայան» ՓԲԸ

Ընտրված մասնակցին որոշելու համար կիրառված չափանիշ՝ էականորեն համապատասխանող հայտ և նվազագույն գին։

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել ICARE-ECO-08/057/AM/23 ծածկագրով գնումների համակարգող Չախոյան Լիլիային:

Հեռախոս՝ +37455120022

Էլեկոտրանային փոստ՝ chakhoyanlilia@gmail.com

Պատվիրատու` Ագրոբիզնեսի հետազոտությունների և կրթության միջազգային կենտրոն հիմնադրամ