Կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն.

Ագրոբիզնեսի հետազոտությունների և կրթության միջազգային կենտրոն հիմնադրամ /ICARE հիմնադրամը Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության տնտեսական համագործակցության և զարգացման նախարարության (BMZ) պատվիրակմամբ՝ Գերմանական միջազգային համագործակցության ընկերության (GIZ/ԳՄՀԸ) ECOserve Հայաստան ծրագրի կողմից ստացել է ֆինանսավորում «Գյուղատնտեսական հողատեսքերի և բնական կերհանդակների բարելավում՝ նպաստելով պարենային անվտանգությանը Սյունիքի և Վայոց ձորի մարզերում» ծրագրի իրականացման համար և մտադիր է իրականացնել չմշակվող վարելահողերի բարելավում՝ պարենի և անասնակերի արտադրության աջակցության համար և դեգրադացված արոտավայրերի և խոտհարքերի բարեկարգում:

Գնահատող հանձնաժողովի 2023 թվականի օգոստոսի 15-ի թիվ 2 որոշմամբ հաստատվել են ընթացակարգի բոլոր մասնակիցների կողմից ներկայացված հայտերի` հրավերի պահանջներին համապատասխանության գնահատման արդյունքները։
Համաձյան որի`
Չափաբաժին 1։ Ցորենի սերմանյութ

Մասնակիցների զբաղեցրած տեղերը Մասնակցի անվանումը Ընտրված մասնակից
1 «Գյումրիի սելեկցիոն կայան» ՓԲԸ X

Ընտրված մասնակցին որոշելու համար կիրառված չափանիշ՝ նվազագույն գին։

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել ICARE-ECO-05/033/AM/23 ծածկագրով գնումների համակարգող Չախոյան Լիլիային:

Հեռախոս՝ +37455120022

Էլեկոտրանային փոստ՝ chakhoyanlilia@gmail.com

Պատվիրատու` Ագրոբիզնեսի հետազոտությունների և կրթության միջազգային կենտրոն հիմնադրամ