Հայտարարություն բաց առաջարկների հարցման մասին_ICARE-FRUITENIA