«Գյուղատնտեսական ինտեգրացված հետազոտություն Հայաստանում» ծրագիր

«Գյուղատնտեսական ինտեգրացված հետազոտություն Հայաստանում» ծրագիր

2018 թվականից ICARE հիմնադրամը համագործակցելով ՀՀ վիճակագրական կոմիտեի և ՄԱԿի Պարենի և գյուղատնտեսության կազմակերպության հետ իրականացնում է Գյուղատնտեսական ինտեգրացված հետազոտություն Հայաստանում ծրագիրը։

Այսօր՝ 2021թվականի նոյեմբերի 19ին տեղի ունեցավ ծրագրի վերջական աշխատաժողովը, որի ընթացքում ներկայացվեց այս տարիներին իրականացված աշխատանքները։
Աշխատաժողովին մասնակցում էին ներկայացուցիչներ վիճակագրական կոմիտեի գլամասային և մարզային գրասենյակներից, ներկայացուցիչներ ՊԳԿի հայաստանյան և գլխավոր գրասենյակներից, Էկոնոմիկայի նախարարությունից, Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանից և այլ շահառու կառույցներից։
Ծրագիրի նպատակն է եղել օգնել ազգային վիճակագրական կոմիտեին հզորացնելու ազգային վիճակագիրների կարողությունները գյուղատնտեսական վիճակագրական տվյալների հավաքման, վերլուծության և տարածման ոլորտներում։
Ծրագրի շրջանակում իրականացվել են վերապատրաստողների վերապատրաստման և հրահանգավորման դասըթնացներ, ինչպես նաև ծրագրակազմերի, փաստաթղթավորմանը վերաբերող դասընթացներ, կազմվել են սկզբնական, եռամսակային և տարեկան հարցաթերթեր և հարցաթերթերին համապատասխող ձեռնարկներ։

Ծրագրի շրջանակում հավաքվել են Հայաստանի գյուղատնտեսությանը վերաբերող վիճակագրական տվյալներ 2020 թվականի համար հանրապետության ընտրված 4 մարզերից։ Հարցաթերթերը ներառել են ԱԳՐԻՍի ընդհանրական անկյունաքարային մոդուլները, ինչպես նաև հարցեր, որոնց միջոցով հավաքվել է կայուն զարգացման նպատակներին (SDG) վերաբերող վերլուծությունների համար օգտագործվելիք ցուցանիշները։

Ծրագրի շրջանակում նաև իրականացվել է տվյալների մշակման՝ խաչաձև տաբուլացիաների աշխատանքներ, որի արդյունը այսօր արդեն տեսանելի էր և ներկայացվեց մասնակիցներին։

“Agricultural Integrated Research in Armenia” Program

Since 2018 ICARE Foundation in collaboration with the Statistical Committee of the Republic of Armenia and the UN Food and Agricultural Organization is implementing Agricultural Integrated Survey in Armenia project.

Today, on November 19, 2021, took place the final workshop of the project. The goal of the workshop was to present the work done during these years. Representatives of the Statistical Committee of Armenia, FAO, Ministry of Economy, ANAU, and other representatives of stakeholder organizations were attending the workshop.

This project goal was to provide support to strengthen national statistical institutions and to improve the competencies of national statisticians in collecting, analyzing, and disseminating data related to agriculture.
Within this project, several activities were implemented such as training of trainers and enumerators, trainings on documentation and software, were prepared inception, quarterly and annual questionnaires and manuals for each questionnaire. In addition, agricultural statistics for the year 2020 were gathered in selected marzes of Armenia. These questionnaires included generic AGRIS modules and questions that were to gather indicators needed for SDG-related analysis.

As a result, the processing of the data was done particularly, cross-tabulations that today were presented to the attendees.