GCPM Students’ visits to Greenhouses Continue

The students of ‘’Greenhouse Crop Production and Management’’ program regularly visit the greenhouses in Armenia. This time within a few days they visited a rose greenhouse and then also a…

PMP Exam Preparation Course

A new training course called ՛՛PMP Exam Preparation Course՛՛, which is held for the ICARE staff only, has been launched at ICARE. It is conducted by a proven Project Management…

Պլանշետների ձեռքբերման համար մատակարար ընկերության/ընկերությունների ընտրության մրցույթ

ԱՀԿՄԿ (ICARE) հիմնադրամը հայտարարում է «Պլանշետների ձեռքբերման համար մատակարար ընկերության/ընկերությունների ընտրության» մրցույթ: Մրցույթի հայտերի ներկայացման կարգին, մրցույթի մասնակիցներից պահանջվող տեղեկատվությանը, մրցույթի պայմաններին և հաղթողի ընտրության կարգին կարելի է ծանոթանալ այստեղ:

Համակարգչային տեխնիկայի ձեռքբերման համար մատակարար ընկերության/ընկերությունների ընտրության մրցույթ

ԱՀԿՄԿ (ICARE) հիմնադրամը հայտարարում է «Համակարգչային տեխնիկայի ձեռքբերման համար մատակարար ընկերության /ընկերությունների ընտրության» մրցույթ: Մրցույթի հայտերի ներկայացման կարգին, մրցույթի մասնակիցներից պահանջվող տեղեկատվությանը, մրցույթի պայմաններին և հաղթողի ընտրության կարգին կարելի է…

Financial Accounting Course Admission

Participants are introduced to how accounting meets the information needs of various users by developing and communicating information that is useful for decision making. The course is designed to equip…

Analytical Writing Course Admission

With guided practice, participants explore the process of planning, composing, editing, and finalizing written business communications for a variety of audiences. They will be exposed to relevant analytical contexts and…

Business Statistics Course Admission

Participants are introduced to fundamentals of statistical techniques. The participants will learn how to gather, describe and make real world decisions from data.  The course is designed to equip participants…

Managerial Economics Course Admission

Participants are introduced to how economic theory applies in practice. More specifically, Managerial Economics applies quantitative and qualitative solutions and techniques to make managerial decisions. The course is designed to…
Menu