GCPM Students’ visits to Greenhouses Continue

The students of ‘’Greenhouse Crop Production and Management’’ program regularly visit the greenhouses in Armenia. This time within a few days they visited a rose greenhouse and then also a…

PMP Exam Preparation Course

A new training course called ՛՛PMP Exam Preparation Course՛՛, which is held for the ICARE staff only, is in process. It is conducted by a proven Project Management Professional certified…

Պլանշետների ձեռքբերման համար մատակարար ընկերության/ընկերությունների ընտրության մրցույթ

ԱՀԿՄԿ (ICARE) հիմնադրամը հայտարարում է «Պլանշետների ձեռքբերման համար մատակարար ընկերության/ընկերությունների ընտրության» մրցույթ: Մրցույթի հայտերի ներկայացման կարգին, մրցույթի մասնակիցներից պահանջվող տեղեկատվությանը, մրցույթի պայմաններին և հաղթողի ընտրության կարգին կարելի է ծանոթանալ այստեղ:

Համակարգչային տեխնիկայի ձեռքբերման համար մատակարար ընկերության/ընկերությունների ընտրության մրցույթ

ԱՀԿՄԿ (ICARE) հիմնադրամը հայտարարում է «Համակարգչային տեխնիկայի ձեռքբերման համար մատակարար ընկերության /ընկերությունների ընտրության» մրցույթ: Մրցույթի հայտերի ներկայացման կարգին, մրցույթի մասնակիցներից պահանջվող տեղեկատվությանը, մրցույթի պայմաններին և հաղթողի ընտրության կարգին կարելի է…
Menu